Posts Tagged :

OOP

C# | OOP Terminolojisi 150 150 mezo

C# | OOP TerminolojisiAccess Modifier : Bir tipe veya tipin üyelerine erişimi sınırlayan private, protected, internal, public gibi kelimelerdir.

Accessible Member : Verilen tip tarafından ulaşılabilen üyedir. Bir tip ile erişilebilen bir üye başka bir üye tarafından erişilebilir olmayabilir.

Accessor : Bir özellik (Property) ile ilişkilendirilmiş Özel (private) veri alanı (data field) üyenin değerini alan veya ayarlayan metodlardır. Okunur-Yazılır özellikler get ve set erişimcilerine sahipken salt okunur özellikler sadece get erişimcisine sahiptirler.

Anonymous Method : Bir delegeye parametre olarak geçilirilen bir kod bloğudur.

Base Class : Türetilmiş sınıf (Derived Class) tarafından miras alınan sınıftır (Inherited Class).

Call Stack : Çalıştırma zamanında (runtime) programın başından başlayarak çalıştırılacak ifadeye kadar olan yapılan metod çağrılarının dizisidir.

Class : Nesneyi tanımlayan, nesneye şablon oluşturan veri tipidir. Sınıflar veri ve veriyi etkileyen metodlardan her ikisini de içerebilirler.

Constructor: Bir sınıf veya yapı üzerinde bulunan ve o tipteki nesneleri oluşturan özel metodlardır.

Delegate : Bir metodu referans eden bir tiptir. Bir delege metoda atandığında tam olarak o metod gibi davranır.

Derived Class : Başka bir taban sınıfın davranışına ve verisine erişmek, geliştirmek veya değiştirmek için miras yöntemini kullanan sınıftır.

Destructor : Örneğin sistem tarafından sonlandırılmasını hazırlayan, sınıf veya yapı üzerindeki özel bir metodtur.

Event : Bir değişikliğin bilgilendirmelerini gönderen sınıf veya yapı üyesidir.

Field: Sınıfın ya da yapının doğrudan erişilen veri üyesidir.

Generics : Jenerikler, bir sınıf ya da metodun bir tip parametresi ile tanımlanabilmesine olanak sağlarlar. İstemci kodu tipin örneğini yaratırken parametre olarak tanımlanan tipi belirli bir tipte değişken olarak tanımlar. Böyle parametrenin hangi tipte olduğu tanımlandığından sınıf ya da metodta o tip olarak kullanılabilir.

IDE (Integrated Development Environment) : Derleyici, debug edici, kod düzenleyici ve tasarım araçları gibi çeşitli geliştirme araçları için birleştirilmiş bir arayüz sağlayan uygulamalardır.

Immutable Type : Örnek yaratıldıktan sonra, örneğinin veri, alan ve özellikleri değişmeyen tiplerdir. Değer tiplerinin çoğu böyle tiplerdir.

Inaccessible Member : Belirtilen bir tip tarafından erişilemeyen bir üyedir. Bir tipe Erişilmez bir üyenin başka bir tipe de erişilmez olması gerektiğine dair bir zorunluluk yoktur.

Inheritance : C#, Miras almayı destekler. Yani bir sınıf (class) taban sınıf (base class) olarak adlandırılan sınıftan türetilir ve aynı metod ve özellikleri miras alır. Bunu sınıfa Türetilmiş Sınıf (Derived Class) denir.

Interface : Sadece public metod, olay ve delegelere ait imzaları içeren bir tiptir. Arayüzü miras alan bir nesne arayüzde imzaları tanımlanan tüm metod, olayları geliştirmek zorundadır. Sınıflar veya Yapılar (Structs) herhangi bir sayıda arayüzden miras alabilirler…

Iterator : Öteleyici, bir sınıfın içerdiği bir koleksiyon veya diziyi (array) sınıf kullanıcılarının foreach ile kullanabilmesine olanak sağlar.

Member : Bir sınıf (class) ya da yapı (struct) üzerinde tanımlana alan (field), özellik (property), metod (method) veya olaylara (events) o sınıfın üyeleri (class members) denir.

Method: Bir sınıf (class) ya da yapı (struct) için davranışı sağlayan isimlendirilmiş kod bloğudur.

Mutable Type : Örnek yaratıldıktan sonra, örneğinin veri, alan ve özellikleri değiştirilebilen tiplerdir. Referans tiplerinin çoğu böyle tiplerdir.

Nested Type : Diğer bir tipi tanımının içinde tanımlanmış tiptir.

Object : Sınıf örneğidir (instance). Bir nesne bellekte bulunur ve verisi ve bu veriler üzerinde etkisi olan metodları vardır.

Property : Özellikler, erişimcileri aracılığı ile bir veri üyesine ulaştırırlar.

Refactoring :
Bilgisayar terminolojisinde bilgisayar yazılımının çıktılarını ve işlevlerini değiştirmeden iç yapısının yeniden düzenlenerek uygulamanın geliştirilmesi, iyileştirilmesi demektir. Kısaca önceden girilmiş kodun tekrar kullanılması diyebiliriz. Visual Studio C# düzenleyicisi akıllıca kodunuzu tekrar biçimlendirebilir. Mesela işaretlediğiniz bir kod bloğunu bir hamleyle bir metoda dönüştürebilirsiniz.

Reference Type : Bir veri tipidir. Referans tipi olarak tanımlanan bir değişken verinin depolandığı konumu işaret eder.

Static : Statik olarak tanımlanan bir sınıf ya da metod “new” anahtar kelimesi ile ilklendirilmeden varolabilir.
Örneğin Main() statik bir metoddur.

Struct : Tipik olarak bazı mantıksal ilişkileri olan değişkenler içermesi için kullanılan birleşik veri tipidir. Yapılar aynı zamanda metodlar ve olaylar içerebilirler. Miras almayı desteklemezken arayüz kullanımını desteklerler. Sınıflar referans tipiyken, yapılar değer tipidir.

Value Type : Öbek (Heap) üzerine yerleştirilen referans tiplerine karşın yığın (stack) üzerine yerleştirilen veri tipidir. Yapı ve null değer alabilen (Nullable) tiplerin de olduğu gibi Nümerik tipleri de içeren Yerleşik (built-in) tiplerin hepsi değer tipleridir. Sınıf tipi ve string tipi referans tipleridir.

kaynak: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms173231.aspx

Bilgiyle Kalın…
M.Zeki Osmancık

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.